Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand vælges af Folketinget.  Den nuværende ombudsmand er professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen.

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 

Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.

Folketingets Ombudsmand har ca. 85 medarbejdere.

I alt modtog ombudsmandsinstitutionen 3.764 klager i 2006. Ombudsmanden tog desuden 245 sager op på eget initiativ. Endelig blev der i 2006 oprettet 41 sager angående inspektioner af institutioner inden for ombudsmandens kompetence.